Säännöt

1§ Yhdistyksen nimi on Vammalan seudun taideyhdistys ry.

2§ Yhdistyksen kotipaikkana oleva kunta on Sastamalan kaupunki.

3§ Yhdistyksen tarkoitus on herättää kiinnostusta kuvataiteeseen ja vahvistaa paikallisen kuvataiteen asemaa sekä edistää kulttuurivaihtoa kuvataiteen alalla kansallisesti ja kansainvälisesti.

Yhdistyksen toimintamuotoja ovat:
a) taidenäyttelyiden ja taidetapahtumien järjestäminen
b) työtilojen ja työvälineiden ylläpitäminen kuvataiteen tekijöiden eduksi
c) kouluttaminen ja koulutusten järjestäminen
d) lausuntojen antaminen koskien yhdistyksen tarkoituksen ja toimintamuotojen sisältöjä
e) kuvataiteen tekijöiden tukeminen ja kannustaminen palkitsemalla ja jakamalla avustuksia.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä järjestää myyjäisiä ja arpajaisia.

4§ Jäseneksi hyväksytyllä on velvollisuus suorittaa jäsenmaksua, kuten yhdistyksen kokous on päättänyt.

Myös henkilöjäsen voi yhdistyksen kokouksissa käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä, jolloin asiamiehellä on oltava valtakirja äänioikeutetulta.

Edellisen jäsenmaksunsa maksamisen laiminlyönyt ei saa käyttää äänioikeuttaan.

Yhdistyksen kokous päättää jäsenmaksuluokat ja maksujen suuruudet.

Yhdistys voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäsenikseen henkilöitä, jotka ovat erityisen ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen tarkoituksen toteutumista. Kunniajäsenen vaali toimitetaan yhdistyksen kokouksessa ja sen hyväksymiseksi vaaditaan, että vähintään kolme neljäsosaa (3/4) paikalla olleista äänioikeutetuista on ehdotusta kannattanut. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

Jäsenen erotessa yhdistyksestä, ero astuu voimaan tiedoksisaantia seuraavassa vuoden vaihteessa.

Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt jäsenmaksunsa yli yhden vuoden ajan maksamatta.

5§ Yhdistyksen hallituksen jäsenten määrä on kolmesta kuuteen henkilöä ja kaksi varajäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa yhdistyksen kokouksesta, jossa henkilöt valitaan ja päättyy yhdistyksen kokoukseen, jossa valitaan heille seuraajat.

Hallitus valitsee puheenjohtajan kokouksessa valituista hallituksen jäsenistä viimeistään ennen kokouksen päättymistä.

Yhdistykselle valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja sekä tälle yksi varahenkilö. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan sekä varahenkilön toimikausi alkaa yhdistyksen kokouksesta, jossa henkilöt valitaan ja päättyy yhdistyksen kokoukseen, jossa valitaan heille seuraajat.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimittää muut tarvittavat toimihenkilöt ensimmäisessä kokouksessaan.

Oikeus yhdistyksen nimen kirjoittamiseen on puheenjohtajan lisäksi rahastonhoitajalla ja lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus siten että tämä henkilö allekirjoittaa yhdessä puheenjohtajan tai rahastonhoitajan kanssa.

6§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tarkastettavaksi vähintään kahta viikkoa ennen yhdistyksen kokousta, jossa sitä käsitellään.

7§ Yhdistyksen kokouksessa tammi-helmikuussa, hallituksen erikseen päättämänä aikana, valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsen sekä tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja sekä tälle varahenkilö.

Kokouksessa myös vahvistetaan yhdistyksen tilinpäätös ja päätetään vastuuvapaudesta ja muista asioista.

8§ Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua myös kirjallisesti ennen kokousta taikka tietoliikenneyhteyden tai puhelimen avulla kokouksen aikana. Tällöin osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitava selvittää tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

9§ Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle hallituksen toimesta kahta viikkoa ennen kokouskutsussa mainittua aikaa toimittamalla kutsu kullekin jäsenelle kirjallisesti tai julkaisemalla se kotikunnassa (kotikaupungissa) julkaistavassa sanomalehdessä. Kutsu on julkaistava lisäksi yhdistyksen ylläpitämässä internet-palvelussa, mikäli sellainen on käytössä.

10§ Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksessa määrättävällä tavalla.


(Päivitetty 25.1.2021)