Tietoa meistä


Vihdoinkin! Otamme nyt vastaan esityksiä yhdistyksemme kunniajäseneksi valittavasta henkilöstä. Kunniajäsenen valinta  julkistetaan 60-vuotisjuhlissa 10.7.2021.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan kutsua hallituksen päätöksellä yhdistyksen toiminnassa ansioitunut tai muuten Sastamalassa kuvataiteen tekijöiden asemaa ja mahdollisuuksia merkittävästi edistänyt henkilö, joka ottaa kunniajäsenyyden vastaan. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksuista, arvonimi on elinikäinen.

Mikäli olet yhdistyksen jäsen, voit lähettää yhdistyksen hallitukselle ehdotuksen kunniajäseneksi osoitteella:
vammalanseuduntaideyhdistys@gmail.com.


Kuvataidetta!

Yhdistyksemme on perinteikäs ja uusia tuulia aistiva kuvataiteisiin suuntaava yhteisö.  Yhdistyksen tarkoitus on sekä herättää harrastusta kuvataiteisiin alueellaan että edistää kansainvälistä kulttuurinvaihtoa kuvataiteen alalla. Teemme yhteistyötä paikallisten kulttuuritoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuvataiteen aseman vahvistamiseksi.


Hallitus

Puheenjohtaja: Sari Bamberg

Varapuheenjohtaja: Iisak Selin

Hallituksen jäsen: Ansa Puntalo

Hallituksen jäsen: Toni Pietilä (rahastonhoitaja, sihteeri)

Varajäsen: Marja Nurminen

Varajäsen: Ari Virtanen


Hallituksen yhteystiedot

(nämä pysyvät muuttumattomina, vaikka henkilöt vaihtuisivat)

Puheenjohtaja:                                vst.puheenjohtaja@gmail.com

Rahastonhoitaja, sihteeri:        vst.sihteeri@gmail.com

Muut hallituksen jäsenet:         vammalanseuduntaideyhdistys@gmail.com


Emme pysty tällä hetkellä vastaamaan puhelimeen kokoaikaisesti. Voit kuitenkin soittaa ja jättää vastaajaviestin tai jos et ole estänyt numeroasi näkymästä, soitamme takaisin myöhemmin.

Voit myös lähettää tekstiviestin.

Seuraa tapahtumatiedotteitamme ja jäsenkirjeissä myös lisätietoja toimistokäytännöistämme.


Puhelin 040-3212442

Vammalan seudun taideyhdistys, toimisto.


Tilinumero

Säästöpankki FI55 4456 1520 0403 37 (maksut ja lahjoitukset).

Otamme vastaan lahjoituksia toimintamme tukemiseksi. Lahjoituksista laadimme lahjakirjan nimellä tai nimettömänä (merkitse viestiin tai ota ensin yhteyttä meihin sähköpostitse tästä).


Historiaa

Vammalan seudun taideyhdistys ry:n perustamiskirja on laadittu 8.12.1960. Ensimmäisenä puheenjohtajana toimi kauppalanjohtaja Leino Allinniemi. Hänen jälkeensä valittiin puheenjohtajaksi päätoimittaja Antti Prusi, sihteerinä toimi kirjastonhoitaja Terttu Vuori. Hallituksen jäseninä olivat Herkko Järvinen, Veikko Koivu, Anja Levoranta, Esko Pietilä, Anja Suni, Jaakko Vainionpää, Marjut Suvanto ja Raimo Viitala.


Vuosinäyttelyt

Yhdistyksen ensimmäinen vuosinäyttely järjestettiin vuonna 1969. Alkuaikojen vuosinäyttelyissä olivat voimakkaasti mukana taidemaalarit Veikko Eskola, Into Linturi, Raimo Kukkonen ja Raimo Viitala.  Lisäksi maininnan ansaitsevat harrastajat, joiden taso hipoi ammattilaisille asetettuja vaatimuksia: Paavo Hakala, Helka Isopahkala, Anja Levoranta ja Toivo Tala (lähde: Sydän-Sastamalan kuvataiteilijat).


Kuvanveistosymbosiumit

Taideyhdistys järjesti 1990-luvulla kaksi kansainvälistä kuvanveistosymbosiumia. Vuoden 1991 symbosium oli Suomessa ensimmäinen laatuaan. Toinen kuvanveistosymbosium järjestettiin vuonna 1995. Symbosiumin veistokset  jäivät Vammalaan, nykyiseen Sastamalaan, Aittalahden puistoon, Tyrvään käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen pihaan sekä Ystävyyden puistoon.

Tämä 12 graniittiveistoksen kokoelma on esitelty "Veistosmatka"-esitteessä, jonka yhdistyksemme on julkaissut Vammalan kaupungin ja Pirkanmaan taidetoimikunnan avustuksella 2008.


Raimo Viitala  Satelliitti  1966

Yhdistyksen säännöt

Vammalan seudun taideyhdistys ry


1. Yhdistyksen nimi on Vammalan seudun taideyhdistys ry ja sen kotikunta on Sastamalan kaupunki.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on Sastamalassa herättää harrastusta kuvataiteeseen, vahvistaa kuvataiteen asemaa Sastamalassa ja edistää kansainvälistä kulttuurivaihtoa kuvataiteen alalla tekemällä yhteistyötä paikallisten kulttuuritoimijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Yhdistys pyrkii toteuttamaan tarkoitustaan:
- järjestämällä taidenäyttelyitä ja muita taidetapahtumia
- hankkimalla työvälineitä ja työtilaa taiteilijoiden ja harrastajien yhteiskäyttöön - järjestämällä jänenilleen taidekoulutusta
- antamalla lausuntoja julkisuuteen taideasioista
- kannustamalla ja jakamalla palkintoja ja apurahoja

Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, omistaa ja hallita kiinteistöjä, järjestää myyjäisiä ja arpajaisia.

Yhdistyksen toiminta ei saa johtaa voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen yhdistyksen toimintaan osallisille eikä yhdistyksen toiminta saa muodostua luonteeltaan pääasiassa taloudelliseksi.

3. Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Hallitus päättää hakemuksen hyväksymisestä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallituksella on oikeus erottaa jäsen, mikäli tämä on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa viimeisten kahden vuoden ajalta.

Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voidaan määrätä erikseen henkilöjäsenelle ja yhteisöjäsenelle.

Jos jäsen on maksanut vuosikokouksen määräämän kertakaikkisen jäsenmaksun, on hän yhdistyksen pysyväinen jäsen.

Yhdistys voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäsenekseen henkilöitä, jotka ovat erikoisen ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Kunniajäsenen vaali toimitetaan yhdistyksen vuosikokouksessa ja sen hyväksymiseksi vaaditaan, että vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) saapuvilla olleista on ehdostusta kannattanut. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

4. Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä yhdeksään muuta jäsentä ja 1 varajäsen.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja nimittää muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, on läsnä. Kokouksen puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

6. Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Yhdistyksen tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

7. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kahta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se yhdistyksen kotikunnassa ilmestyvässä sanomalehdessä.

8. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava koolle kolmen viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Jokaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi ääni.

9.Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuravat asiat:
9.1. kokous avataan
9.2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
9.3. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
9.4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys
9.5. esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
9.6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
9.7. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
9.8. päätetään jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
9.9. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle.
9.10. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä toimintakaudelle
9.11. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9.12. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
9.13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada asian yhdistyksen kokouksen päätettäväksi, hänen on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa, jos asiasta on kokouskutsussa mainittu. Päätökseen vaaditaan vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

11. Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksessa määrättävällä tavalla.

12. Muutoin noudatetaan mitä voimassa oleva laki yhdistyksistä määrää.

13. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Tervetuloa jäseneksi!